Enable your employees to be the first line of defence with Mental Health First Aid™Learn more ->

Child’s view of T&C

 1. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được mã hóa và lưu trữ trên máy chủ của Intellect.
 2. Phụ huynh của bạn sẽ được thông báo:
  1. Khi bạn đăng ký tài khoản
  2. Lộ trình học tập, Phiên giải cứu và Nhật ký nào bạn đã thử.
  3. Khi nào phiên học của bạn diễn ra.
 3. Cha mẹ bạn sẽ không thể nhìn thấy:
  1. Những gì bạn đã viết trong Lộ trình Học tập, Phiên Giải cứu và Nhật ký.
  2. Các chi tiết chính xác về những gì bạn và người dạy của bạn thảo luận.
 4. Cha mẹ của bạn được yêu cầu phải đi cùng bạn trong phiên học đầu tiên của bạn với người dạy. Nếu cha mẹ của bạn không có mặt trong phiên đầu tiên của bạn, người dạy sẽ chấm dứt phiên học ngay lập tức và điểm của bạn sẽ được sử dụng.
 5. Nếu cha mẹ của bạn không thể tham dự phiên học đầu tiên của bạn, vui lòng hủy hoặc lên lịch lại từ tài khoản của chính bạn.
 6. Người dạy của bạn cũng có thể yêu cầu cha mẹ bạn đi cùng bạn trong các phiên học tiếp theo.
 7. Sau mỗi phiên học, người dạy sẽ gửi email tóm tắt những nội dung đã được đề cập cho cha mẹ bạn. Bạn có thể nói chuyện với người dạy của mình về những thông tin mà bạn cảm thấy thoải mái khi chia sẻ. Tuy nhiên, bất cứ điều gì gây rủi ro cho sự an toàn và sức khoẻ của bạn sẽ được chia sẻ với cha mẹ của bạn.
 8. Gửi email tới support@intellect.co để hủy phiên học hoặc đặt câu hỏi.”