Enable your employees to be the first line of defence with Mental Health First Aid™Learn more ->

Parent’s view of T&C

  1. Bạn sẽ có thể truy xuất thông tin về hoạt động trong ứng dụng của con mình.
  2. Bạn sẽ nhận được email thông báo khi con bạn đăng ký thành công một phiên học.
  3. Bạn phải tham dự phiên học đầu tiên của con bạn với người dạy. Nếu bạn không tham gia, phiên học sẽ bị dừng lại và điểm của bạn sẽ bị sử dụng.
  4. Nếu bạn không thể tham dự phiên học với con mình, vui lòng lên lịch lại hoặc hủy phiên học bằng tài khoản của con bạn ít nhất 24 giờ trước phiên học.
  5. Sau mỗi phiên học, người dạy sẽ gửi email một bản tóm tắt về những gì đã được đề cập với con bạn.
  6. Gửi email tới support@intellect.co để hủy phiên học hoặc đặt câu hỏi.