Enable your employees to be the first line of defence with Mental Health First Aid™Learn more ->

Parent’s view of T&C

  1. Makukuha mo ang impormasyon sa in-app activity ng anak mo.
  2. Makatatanggap ka ng notification sa email kapag matagumpay na nakapag-book ang anak mo ng sesyon.
  3. Kinakailangan na umattend ka sa unang sesyon ng iyong bata kasama ang provider. Kapag hindi natugunan, magreresulta ito sa pagtapos ng sesyon, at wala nang bisa ang session credit. a.
  4. Kung hindi ka maka-attend sa sesyon kasama ng anak mo, mangyaring ire-schedule o kanselahin ang sesyon gamit ang account ng anak mo nang hindi bababa ng 24 na oras bago ang sesyon.
  5. Pagkatapos ng bawat sesyon, mag-e-email ang provider ng sumaryo ng mga tinalakay sa iyong anak.
  6. Mag-email sa support@intellect.co para kanselahin ang sesyon o magtanong.”